مسجد آقا ميرزا محمد هاشم اصفهان

اصفهان شهری قدیمی ‌با مساجد زیباست که این بناهای منحصر به فرد بسیار مورد توجه گردشگران تور اصفهان است. یکی از مساجد اصفهان، مسجد آقا میرزا محمد هاشم است که در محله چهار سوي شيرازي ‌هاي اصفهان قرار دارد. این مسجد که از دیدنی های اصفهان به شمار می رود، از بناهاي دوره قاجاريه، اواخر قرن سيزدهم هجري است.

بنای مسجد دارای صحن، سردر، دو ایوان شمالی و جنوبی، شبستان گنبددار و صفه‌هایی در اطراف صحن است. نمای خارجی گنبد، آجری و داخل آن، پوشش ساده گچی است. کاشی کاری كتیبه دو گنبد و محراب آن، قدیمی است، ولی کاشی کاری نمای خارجی ایوان‌ها و صحن، از اقدامات سال 1363 هـ ‍. ق محسوب می ‌شود. همچنین در این ایوان، سنگابی با كتیبه‌ای به تاریخ 1280هـ . ق قرار دارد که در اواخر قرن سیزدهم هجری ساخته شده است و بنام سازنده آن آقامیرزا محمد هاشم چهارسوقی و دارای گنبد و ایوانی در جنوب و صفحه هایی در طرفین آن میباشد و ایوانی در شمال می باشد و غرفه هایی در اطراف است. نمای خارجی گنبد آجری است و پوشش داخل آن ساده گچی است. کاشی کاری کتیبه و محراب قدیمی است ولی کاشیکاری صحن ونمای خارجی آن از اقدامات اخیر است.

مسجد آقا ميرزا محمد هاشم اصفهان

مسجد آقا ميرزا محمد هاشم اصفهان

 

 

 

 

 

Read 782 times